هولوگرام دو بعدی

چاپ هولوگرام

هولوگرام مانند برچسب گچی و برچسب اموال یکی از انواع لیبلهای امنیتی میباشد که برای نشان دادن [...]