لیبل پلمپ

لیبل و برچسب گچی

لیبل و برچسب گچی لیبل و برچسب گچی مانند برچسب اموال و هلوگرام از انواع برچسب های امنیتی میباشد [...]

چاپ هولوگرام

چاپ هولوگرام هولوگرام مانند برچسب گچی و برچسب اموال یکی از انواع لیبلهای امنیتی میباشد که برای [...]